This is text element. Double click this element to edit text. You can change size, position and all other parameters including background, border and many more. You can also enable animation for them so they will appear with selected effect on the page.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unia Europejska zobowiązała się do neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050, co zostanie osiągnięte głównie przez redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu.

W ciągu najbliższych kilku lat nastąpi wzrost udziału energii odnawialnej zarówno w przemyśle jak i sektorze transportu. Jednak biopaliwa, a zwłaszcza biometan, pomimo swojej skuteczności i możliwości odegrania ważnej roli w zielonej transformacji nadal są marginalizowane. Dlatego wzywamy Komisję Europejską do zapewnienia spójności i usprawnienia powiązań między prowadzonymi politykami i aktami prawnymi, aby zapewnić warunki, w których biogaz przyczyni się do transformacji.

Ekologiczna transformacja w sektorze transportu wymaga szybkiego wprowadzenia zielonych, przystępnych cenowo technologii, które są obecnie dostępne i gotowe do szybkiego rozpowszechnienia. Biometan, wzbogacony biogaz z odpadów jest rzeczywiście wysoce zrównoważonym źródłem energii dla transportu, czerpiącym korzyści z istniejących technologii (bio-CNG, bio-LNG). Potencjał biometanu według różnych ocen [1] wynosi około 370 TWh do 2030 r. I około 1000–1200 TWh do 2050 r. W sektorze transportu 40% całego gazu zużywanego w UE do 2030 r. może stanowić biometan. [2]

 

Biometan przetwarza odpady poprodukcyjne pochodzące głównie z przemysłu rolno-spożywczego czy usług komunalnych w zasoby oraz oferuje rozwiązania dla wielu długoterminowych wyzwań środowiskowych: redukcja emisji CO2  (osiągnięcie nie tylko zerowej, ale nawet ujemnej emisji) poprawa żyzności gleby, czystsza woda i dobra jakość powietrza. To właśnie biometan przyczynia się, bezpośrednio lub pośrednio, do każdego z 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ [3]. To sprawia, że ​​biogaz ten jest wyjątkowy w porównaniu z innymi alternatywami w obszarach transportu i przetwarzania odpadów. Ponadto biometan, oparty na sprawdzonych technologiach, jest łatwo dostępny, niedrogi i przyczyni się do utrzymania silnego przemysłu motoryzacyjnego w UE.

Wprowadzenie biometanu umożliwia integrację wielu sektorów jednocześnie: zrównoważone rolnictwo i społeczno-gospodarczy rozwój obszarów wiejskich, gospodarowanie odpadami, transport, przemysł, a przede wszystkich wytwarzanie energii.

Jednak obowiązujące przepisy zniechęcają producentów pojazdów do opracowywania i oferowania pojazdów napędzanych biometanem. Normy emisji CO2 w takiej postaci, w jakiej są obecnie projektowane, uniemożliwiają Europie wykorzystanie pełnego potencjału i zalet biometanu w transporcie. Jest to całkowicie niezgodne z ustaleniami naukowymi: biometan stanowi jedną z opcji o absolutnie najniższej emisji gazów cieplarnianych, które można zastosować do dekarbonizacji transportu drogowego. [4]

Obecne normy emisji CO2 są również sprzeczne ze zmienioną dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii, która ustanawia korzystne ramy dla wykorzystania biometanu w transporcie. Ograniczenie emisji CO2 tylko na poziomie faktycznej emisji z rury wydechowej pojazdu jest niewystarczające, aby zapewnić przejście na neutralny transport pod względem emisji dwutlenku węgla. Ponadto od czasu wprowadzenia na rynek pojazdów w pełni elektrycznych i napędzanych ogniwami paliwowymi emisje CO2 na poziomie rury wydechowej nie służą już jako skuteczna miara efektywności energetycznej pojazdów.

 

Mając to wszystko na uwadze, wzywamy Komisję Europejską do usunięcia powyższej bariery utrudniającej Europie wykorzystanie potencjału i zalet biometanu w transporcie. Należy dokonać przeglądu następujących przepisów UE, aby uznać wkład biometanu i innych zaawansowanych paliw odnawialnych w redukcję emisji CO2 w sektorze transportu:

 

  • Normy emisji CO2 dla nowych pojazdów [(UE) 2019/631 i (UE) 2019/1242)]

 

  • Taksonomia zrównoważonego finansowania (rozporządzenie delegowane w sprawie łagodzenia zmiany klimatu)

 

  • Dyrektywa dotycząca czystych pojazdów [(UE) 2019/1161]

 

 

11 maja 2021

Apel Europosłów o prawdziwy, ekologiczny transport.Krajowy Plan Odbudowy Biometan
  1. pl
  2. en
  3. uk

 

biometan@biometan.org

+48 797 560 223

Polityka Prywatności Stowarzyszenia

Skontaktuj się z nami

mail: biometan@biometan.org

tel. +48 797 560 223

 

 

 

Email: biometan@biometan.org

Telefon: +48 797 560 223

Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 8.00 - 16.00

Biuro w Warszawie:

Jana Pawła II 70/2

00-175 Warszawa

 

Jesteśmy członkami:

Jesteśmy członkami: